I skolans värld

God förståelse och bra bemötande ger möjlighet till bättre uppmärksamhet och koncentration. Det gäller såväl i skolan som i hemmet och på fritiden. Resultatet är bättre förutsättningar för inlärning och socialt samspel.

När du som pedagog möter en person med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) gör det med nyfikenhet. Det kan ge dig flera av de strategier du behöver för att stödja eleven till en bra utveckling. Föräldrarna bidrar också till att öka förståelsen genom sina erfarenheter och kunskaper.

Vi är alla olika
Personer med samma diagnos är också olika, unika. Kunskap om diagnosens innebörd är viktigt att ha men i mötet med eleven är det individens behov och egenskaper som ska vara vägledande.

En god kontakt med föräldrar kan vara viktigt för skolan. Föräldrar har oftast kunskaper som kompletterar bilden av eleven. För utveckling och lärande behövs en grundlig pedagogisk kartläggning.

Rektor har ett ansvar för elever som har behov av särskilda stödåtgärder.

Att tänka på när du undervisar en elev med ADHD
Underlätta förmågan till koncentration. Anpassa aktiviteten efter elevens förmåga att uppfatta, organisera och tolka sinnesintryck.

Ge inte långa instruktioner, eller instruktioner i flera led. Samtala om konsekvenser av val eller agerande. En snabb tillfredställande lösning är att föredra framför en större belöning på längre sikt. Konsekvenserna av valet eller handlingen är inte alltid självklart och det behövs stöd av dig som pedagog för reflektion.

Medvetna former och rutiner hjälper eleven
Miljön behöver vara utformad så att onödiga val eller utvikningar måste göras. En bestämd plats i matsalen eller samma krok i omklädningsrummet begränsar valmöjligheten och riktar fokus åt rätt håll. Gör en kartläggning av den fysiska miljön. Tänk på dina rutiner och hur du använder de olika delarna av lokalen. Färger, ljud och ljus. Elevens placering och valet av förvaring av elevens eget material. Användandet av fyrkantiga bord eller bänkar.

Se över alla miljöer i skolan. Klassrum, ämnessalar och grupprum men även kapprum, gymnastiksal och uppehållsrum.

Även rasten behöver formas
Rasten är till för vila och avkoppling för att orka med en hel skoldag. Rasten ska vara en pedagogisk aktivitet planerad utifrån elevens förutsättningar. Annars kan rasten bli ett stressmoment och får rakt motsatt effekt.

Många barn och elever med ADHD är populära bland sina kamrater. De kan vara påhittiga, skojiga och spännande. Men ibland orkar inte kamraterna hänga med och det kan bli tätt mellan kamratbytena.

Källa: spsm.se

Hjälpmedel
Att få tillgång till individuellt utprovade hjälpmedel kan vara avgörande för om en elev kan ta till sig kunskaperna och uppnå skolans kunskapsmål. Hjälpmedlen ska kompensera funktionsnedsättningen och hjälpa eleven att utnyttja hela sin förmåga. För elever med koncentrationssvårigheter kan datorn med tillhörande lämpliga program vara ett pedagogiskt och kompensatoriskt hjälpmedel.

Många med kognitiva funk­tionsnedsättningar har ofta lättare att uppfatta talad information om den också ges visuellt. Det finns flera alternativa verktyg som kan underlätta för läraren som ska ge informationen och för eleverna som ska ta emot den.