Den diagnostiserades rättigheter

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Förenta nationerna (FN) har tagit fram en särskild konvention för personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, men den skapar inte några nya rättigheter. Syftet med den är att säkerställa att andra konventionerna efterföljs även för just den här målgruppen, som ofta är utsatt.

Likvärdig utbildning för alla
Staterna som antagit konventionen säger ja till att personer med funktionsnedsättning ska få utbildning som andra. Det ska finnas alla olika slags utbildningar både för barn och vuxna, så att de inte diskrimineras.

I konventionen står bland annat att staterna ska arbeta efter följande principer:

 • Alla ska så mycket som möjligt kunna utveckla vad de är bra på och kan.
 • Skolorna ska visa respekt för de mänskliga rättigheterna och för att människor är olika.
 • Det ska inte gå att säga nej till utbildning eller till gratis grundskola för att en person eller ett barn har funktionsnedsättning.
 • Personer med funktionsnedsättning ska få samma utbildning som andra. Utbildningen ska vara gratis och bra. De ska få utbildning efter grundskolan där de bor.
 • Det ska finnas anpassning efter vad en person behöver.
 • Personer med funktionsnedsättning ska få stöd så att de kan gå på samma utbildning som andra.
 • Staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning lär sig sådant som gör att de kan vara med i samhället.
 • Det ska finnas undervisning i punktskrift och andra sätt att läsa och skriva på, i att röra sig, hitta och ge varandra stöd.
 • Det ska finnas undervisning i teckenspråk och andra språk för döva eller för synskadade barn, så att de kan få så mycket utbildning som möjligt.
 • Staterna ska se till att alla kan lära sig teckenspråk om de behöver det och arbeta för att teckenspråket är godkänt som ett språk som alla andra språk.
 • Staterna ska se till att skolorna anställer lärare som kan teckenspråk och punktskrift. Det ska finnas utbildningar i det för lärare och annan personal i skolorna.
 • Utbildningen ska också ge kunskap om funktionsnedsättning och om ny teknik och material för personer med funktionsnedsättning.
 • Staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning kan gå på universitet, vuxenutbildning och utbildning till olika yrken på samma sätt som andra.

Källa: spsm.se


TIPS!
Skollagen och läroplanen reglerar huvudmannens drift av skolan och ansvaret för stöd till elever med särskilda behov.

Besök Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida för mer information om:
Rätt till anpassningar & stöd
Bedömning och betyg
Vad är ett åtgärdsprogram?
Lagar och rättigheter

På kunskapsguiden.se kan du läsa mer om mänskliga rättigheter i allmänhet, och rättigheter för personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Där hittar du bl a information om:
Mänskliga rättigheter
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Rätt att leva självständigt och att delta i samhället
Tillgänglighet
Självbestämmande och rättskapacitet
Rätt till bästa möjliga hälsa
Rättigheter för barn med funktionsnedsättning
Publikationer