ADHD-banken

INTEGRITETSPOLICY

Underbara ADHD AB, org. nr. 556961-5114, med adress Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, Sverige (”ADHD-banken eller ”Tjänsten”) är ett företag etablerat i Sverige, och som sådant, följer vi tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige. Vi tror på att personlig integritet är viktigt och vi tar din integritet på högsta allvar.

I vår integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter och vilka val du har i relation till den.

INTEGRITETSPOLICYNS OMFATTNING
Vänligen notera att integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka ADHD-banken är personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med ADHD-banken när du besöker/använder tjänsten eller har e-postkorrespondens med våra experter.

Underbara ADHD AB är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@adhdbanken.se.

Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder Tjänsten.

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Du kommer i så fall informeras om detta i Tjänsten, eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter som kan hänföras till dig:

  • Kontaktuppgifter (”Kontoinformation”) så som namn, e-mailadress och eventuellt telefonnummer.
  • Hälsouppgifter (”Hälsodata”) som du tillför oss. När du använder Tjänsten kan du komma att dela med dig av uppgifter om din fysiska och psykiska hälsa. Det kan till exempel handla om uppgifter som rör din neuropsykiatriska diagnos, sjukdom, din medicinska historia eller ditt psykiska tillstånd. Hälsouppgifter kan bland annat samlas in när du, muntligen eller skriftligen, använder ADHD-banken för att ställa en fråga eller när du har e-postkorrespondens med Tjänstens experter.
  • Användares beteende inkluderat digitalt beteende (exempelvis beteende inom Tjänsten) (”Digitalt Beteende”)
  • Teknisk data (exempelvis enhetens ID, IP-adress) (”Teknisk Data”). När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och versionen på denna, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök.
  • Betalningsinformation. Om du gör betalningar i Tjänsten kommer dina kredit- och betalkortsuppgifter att samlas in (namn, kortnummer, giltighetstid och CVC/CVV-kod).
  • Uppgifter kan även samlas in om du lämnar feedback i Tjänsten.

HÄLSODATA SOM BEHANDLAS
Underbara ADHD AB och tjänsten är inte en vårdgivare utan tillhandahåller endast information och rådgivning från utvalda experter, ej behandling. Tjänstens experter kan och ska därför inte kunna ta del av eller tillföra hälsouppgifter om dig i din patientjournal – som till exempel uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder, läkarintyg, föreskrivna läkemedel, läkemedelsinstruktioner, träningsprogram eller provsvar.

Den hälsodata vi behandlar är således endast de hälsouppgifter du själv tillför Tjänsten genom att ställa och skicka in frågor via densamma.

Vi delar ingen Hälsodata med tredje part utanför vår tjänst, förutom i de fall en sådan utlämning följer av lag. För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster använder vi oss även av ett fåtal externa serviceleverantörer som behandlar personuppgifter (inkluderat Hälsodata) på uppdrag av oss.

SYFTE MED BEHANDLINGEN OCH LEGALA GRUNDER
Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen av respektive personuppgiftskategorier är följande:

  • Vi behandlar Kontoinformation för att kunna erbjuda tjänsten ADHD-bankens, inklusive möjliggöra för oss att kontakta dig för att t.ex. följa upp din användarupplevelse. Vi kan också komma att använda Kontoinformation för vårt berättigade intresse av att bedriva marknadsföringsaktiviteter, t.ex. för utskick av nyhetsbrev.
  • Vi behandlar Hälsodata på basis av ditt samtycke för att tillhandahålla ADHD-bankens tjänster och för att göra det möjligt för Tjänstens experter att ge dig individualiserad information samt rådgivning.
  • Vi behandlar Digitalt Beteende på basis av vårt berättigade intresse av att förbättra Tjänsten, förstå och analysera användares beteenden och för att förbättra användarupplevelsen.
  • Vi behandlar Teknisk Data på basis av vårt berättigade intresse av att förstå användare och i marknadsföringssyfte, till exempel vid s.k. ”remarketing”.

LAGRING AV UPPGIFTER
Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet. Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar ADHD-bankens rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar. Överflödiga uppgifter anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts.

SPÅRNING
För att möjliggöra förbättringar av våra tjänster och din upplevelse online samlar vår programvara automatiskt in information från din dator (eller mobila enhet), din webbläsare, inklusive din publika IP-adress och domännamn, cookieinformation, egenskaper för hårdvara (t.ex. enhetens ID), webbplatser du besökt, videos och bilder du sett på vår webbplats, URL från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter navigering till våra webbplatser, datum och tid för ditt besök och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster och trender inom våra tjänster. För att möjliggöra detta använder vi oss av webbloggar eller applikationer som känner igen din dator och insamlar information om datorns aktivitet online. Vi samarbetar också med vissa tredjeparter för att samla in och analysera delar av denna information.

Vi använder vi oss både av sessions och permanenta cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten mängd data, ofta innefattande en anonym unik identifierare, som skickas till din webbläsare från en webbplats. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas cookien på din dators hårddisk. Din webbläsare kommer att godkänna tillgången till cookies som webbplatsen skickat till din dator.

Våra cookies tillhandahåller information som underlättar din användning av vår webbplats. Våra cookies samlar information om din användning av vår webbplats under din nuvarande session och över tid, din dators operativsystem och webbläsartyp, din geografiska position, den webbplats du besökte innan vår webbsida och länkar du använde för att lämna vår webbsida. På vissa webbsidor möjliggör cookies att våra webbplatser kan komma ihåg information om våra besökares språkval och ursprungsland. Du kan ändra vår insamling av information genom att ändra inställning för cookies i din webbläsare.

INFORMATIONSDELNING MED TREDJEPART OCH ÖVERFÖRING TILL TREJDE LAND
Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden av de skäl som angetts ovan. En del av personuppgiftsbiträdena kan vara etablerade utanför EES. Vi tillförsäkrar att de personuppgiftsbiträden vi samarbetar med lever upp till en adekvat säkerhetsstandard. För att tillförsäkra en adekvat säkerhetsstandard tillämpas till exempel EU:s standardklausuler om överföring av uppgifter eller (om överföringen sker till USA) genom att försäkra oss om att personuppgiftsbiträdet är anslutet till Privacy Shield.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. På din förfrågan kommer all Hälsodata som vi inte är har en rättslig skyldighet att behålla att raderas.

Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter.

Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. Under vissa omständigheter, inklusive när det konstaterats att vi behandlar personuppgifter utan laglig grund eller behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd). Om riktigheten av personuppgifterna eller den lagliga grunden för behandling är ifrågasatt kan du begära att behandlingen av uppgifterna ska begränsas. Du har rätten att invända mot behandling som sker på basis av ADHD-bankens berättigade intressen. Vid en sådan invändning är ADHD-banken skyldig att demonstrera laglig grund för fortsatt behandling av personuppgifterna. Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med principerna som lagts fram ovan för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls.

KONTAKTA OSS
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, vänligen kontakta oss på privacy@adhdbanken.se.

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 15 juni 2020.