”ADHD mediciner hjälper många till en dräglig vardag”

För ett tag sedan gick Socialstyrelsen ut med pressmeddelandet ”ADHD mediciner hjälper många till en dräglig vardag” som jag tycker är läsvärt och intressant! Nedan kan ni läsa Riksförbundet Attentions version av nyheten som jag rakt kopierat.

—————–


Förskrivningen av medicin mot ADHD har ökat på senare år, vilket är en följd av att allt fler utreds för diagnosen ADHD.

Nu kommer en rapport från Socialstyrelsen som visar hur dessa läkemedel används. Rapporten visar att läkemedelsbehandling fungerar bra för väldigt många patienter, men att det också finns problem som bör uppmärksammas.

Socialstyrelsens rapport visar att behovet av medicinering inte i tillräckligt stor utsträckning följs upp. Vidare att det finns patienter som går till flera olika läkare och får oroväckande många olika läkemedel utskrivna samtidigt.

– Riksförbundet Attention välkomnar Socialstyrelsens granskning, säger förbundets ordförande Anki Sandberg. Den medicinska behandlingen hjälper många med ADHD att få en drägligare vardag genom att de får ökad koncentrationsförmåga och bättre impulskontroll. Därför anser vi att de som har allvarliga symptom bör få möjlighet att pröva medicinsk behandling. Det måste gälla även dem som får diagnos först i vuxen ålder. Där behöver reglerna förtydligas.

Attention anser att det är den behandlande läkaren som måste avgöra om en patient ska behandlas, med vilka preparat och i vilka doser. Denne har också ansvaret för att följa upp behandlingen och notera eventuella biverkningar eller symtom som gör att behandlingen ska justeras, liksom att se till att mediciner inte kombineras på ett sätt som kan vara till skada för patienten.

– Att ett preparat kan missbrukas kan dock inte få användas som ett argument mot att använda preparatet på det sätt som det är avsett för, fortsätter Anki Sandberg. Alla läkemedel måste tas på rätt sätt, i enlighet med den behandlande läkarens ordinationer.

Bakgrund
Det finns ett flertal studier som påvisar att behandling med centralstimulantia minskar risken för framtida missbruk av alkohol, narkotika mm. Enligt de rön som Attention tagit del av är doserna för låga för att ge någon berusningseffekt.

Det finns mycket kvar att göra när det gäller att förbättra vården för patienter med ADHD. De stora regionala skillnader som rapporten också visar, är oacceptabla och ett utryck för att vården inte är tillgänglig på samma sätt i olika delar av Sverige.

Attention efterfrågar fortsatt forskning för att ytterligare säkerställa vem/vilka som har hjälp av medicinering och för att långsiktigt kunna följa effekterna av de preparat som förskrivs. Naturligtvis bör läkemedelsbehandling vara en del av en helhetbehandling av symptom vid ADHD och alltid kombineras med pedagogiska och andra stödjande åtgärder.

Socialstyrelsens rapport
Socialstyrelsens rapport har tillkommit mot bakgrunden av den ökade förskrivningen av centralstimulerande läkemedel vid adhd under senare hälften av 2000-talet. Rapporten ger en klarare bild över vilka patienter som vården behandlar med dessa mediciner exempelvis utifrån samsjuklighet och annan läkemedelsanvändning. Den har också en viktig funktion att fylla när det gäller Socialstyrelsens arbete med att ta fram en vägledning för behandling vid adhd och i arbetet med att utforma nationella medicinska indikationer för insättning av centralstimulerande läkemedel vid adhd. Rapporten finns att läsa på www.socialstyrelsen.se

Läs mer