Dagens ämne: ADHD hos barn – vad är sant & falskt?

”Att ha svårt att koncentrera sig, vara stilla och kontrollera sina impulser är vanligt bland alla barn. För barn med ADHD är allt detta mycket starkare och kan skapa problem i vardagen och i deras kontakt med andra.”

Dagens ämne handlar om ADHD hos barn och återigen kan jag/ vi slå hål på en mängd myter samt osanningar som florerar runt om i landet. Ur ett personligt perspektiv känner jag igen mig otroligt mycket i informationen nedan som är direkt hämtad från habilitering.nu. Jag kan inte själv berätta eller förklara hur jag var som liten, utan det borde min underbaraälskadefantastiskamestovärderliga-mamma göra, men vad jag har förstått av hennes återberättelser och minnen (som ofta inkluderar älskade mormor & morfar) var jag ett riktigt ånglok, en orkan utan dess like och ett energiknippe världen sällan skådat (hon låter dock aldrig negativ när vi pratar om det).

Ibland, eller ja rätt ofta, frågar jag mig själv hur fasen min familj, mina vänner och framför allt mamma har orkat med mig & (som det nu visat sig på senare år) min ADHD. Helt plötsligt är det väldigt logiskt snarare än konstigt att jag värderar min mamma högst av allt och att hon har en oförklarlig samt oerhört stor betydelse för mig. Det är trots allt tack vare henne och min fantastiska familj som jag lever idag, det glömmer jag aldrig.

Barn och ADHD

Att ha svårt att koncentrera sig, vara stilla och kontrollera sina impulser är vanligt bland alla barn. För barn med ADHD är allt detta mycket starkare och kan skapa problem i vardagen och i deras kontakt med andra.

Barn med ADHD är sinsemellan mycket olika. Varje barn har sina speciella svårigheter, liksom sina särskilda tillgångar och styrkor.

ADHD yttrar sig olika

De tre typiska symtomen för ADHD är uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet. Samtidigt kan ADHD yttra sig väldigt olika. Vissa barn kan ha alla dessa symtom, medan andra endast har ett eller två av dem.

Små barn med ADHD

Ett litet barn med ADHD är ofta överaktivt. Hon eller han är ständigt i rörelse; hoppar, klättrar och springer överallt. När barnet får syn på något störtar det genast dit och kan verka omedveten om att det finns faror. Barnet kan även ha stora humörsvängningar och få kraftiga utbrott vid små motgångar. Leken blir ofta splittrad och kontakten med andra barn fungerar inte alltid så bra. Det lilla barnet kräver därför mycket tillsyn av en vuxen.

Små barn med ADHD kan även vara sena i sin utveckling med tal och språk. Detta gäller särskilt för de med tilläggsdiagnosen damp. Det kan i sin tur leda till att de lättare hamnar i fysiska konflikter eftersom de har svårt att uttrycka sig och sin vilja med ord.

Barn i skolåldern

Även om det är vanligt att barn i skolåldern har svårt att vara uppmärksamma och sitta stilla, finns ändå förväntningar på att de ska klara en viss nivå av detta.

För många barn med ADHD blir därför deras problem extra tydliga när de börjar skolan. De kan ha svårt att vara stilla, lyssna på andra och klara sina uppgifter. Det är vanligt att beteeendet upplevs som störande, och att de har bristande självkontroll.

Barn med ADHD kan exempelvis ha följande svårigheter:

  • ha svårt att lyssna och uppfatta instruktioner
  • inte klara av att vänta på sin tur, avbryter och lyssnar inte färdigt
  • ha svårt att kontrollera sina känslor och sitt humör
  • pratar oavbrutet och högt
  • kan ha svårt att komma igång med något eller verkar ”frånvarande”
  • blir lätt störd och tappar fokus
  • kan ha svårt att uttrycka sig språkligt, hitta ord och tala i fullständiga meningar.

Till följd av detta är det vanligt att barn med ADHD får inlärningssvårigheter och kommer efter i skolan. De kan också ha svårt att komma överens och leka med andra barn.

Viktigt att få hjälp tidigt

Det är viktigt att barn med ADHD snabbt fångas upp och får hjälp och stöd. Annars kan det leda till att deras utveckling, självsyn och självkänsla påverkas negativt, vilket i sin tur kan leda till att de hamnar i andra problem längre fram.

Det krävs en förståelse från omgivningen, en strukturerad skoldag med tydlig pedagogik och rimliga förväntningar samt extra stor närvaro av någon vuxen.

Vanligt med läs – och skrivsvårigheter

Ungefär hälften av alla barn med ADHD har stora läs- och skrivsvårigheter. Det kan bero på att de har svårt att uppfatta de ljud som bygger upp ett ord eller har svårt att koppla ihop bokstäver med rätt ljud när man ska lära sig att läsa. Man kan också ha svårt att höra att ord rimmar eller uttala ord rätt.

Problem med att hantera intryck

Vissa barn som har ADHD med damp har även svårigheter med att uppfatta och tolka olika sinnesintryck. Exempelvis kan man:

  • ha svårt att helt förstå innebörden av vad det man ser eller hör
  • ha problem med att sålla bort oviktiga intryck från viktiga. Många intryck ger en kaotisk känsla
  • inte uppfatta de koder som finns i samspelet mellan människor. Man kan då ses som avvikande.

Inte alltid överaktiv

Ett barn behöver inte vara överaktivt för att ha ADHD. Vissa barn kan istället vara extremt passiva och oföretagsamma. Hon eller han kan också pendla mellan dessa olika lägen och vara uppe i varv ena stunden för att sen bli extremt håglös och passiv i nästa.

Detta har att göra med regleringen av aktivitetsnivån, som antingen blir för hög eller för låg.

Humörutbrott och trots

Barn med ADHD kan ha svårt att tåla krav och förändringar. När föräldern uppmanar dem till något eller de blir frustrerade kan de reagera med starka protester, utbrott och trots. Det finns därför en risk för att relationen till största delen präglas av ständiga tillsägelser, bråk och konflikter.

Som förälder kan det vara svårt att orka ha tålamod och förståelse och försöka hantera konflikten rätt. Att förstå beteendet hos barn med ADHD och lära sig strategier i hur man ska bemöta barnet är något som kan underlätta och vara bra för både föräldern och barnet. Det kan till exempel handla om att kommunicera tydligt, ha realistiska krav samt berömma och belöna det som är bra.

Texten är direkt kopierad från habilitering.nu

Läs mer