Tillkommande svårigheter vid ADHD

adhdDiagnosen ADHD är i sig många gånger svår och utmanande att leva med där kärnsymtomen uppmärksamhetsbrist, impulsivitet och överaktivitet kan vålla stora problem i vardagen, om den diagnosticerade inte får hjälp. Samtidigt är det inte ovanligt att personer med ADHD även har andra svårigheter som inte ingår i diagnoskriterierna för ADHD. Nedan text är direkt kopierad från habilitering.se:

Ibland handlar det om en samtidig, separat problematik och ibland är svårigheterna en konsekvens av ADHD-symtomen.

Förutom motoriska och perceptuella svårigheter kan en person med ADHD ha språksvårigheter, kognitiva problem och inlärningsproblem. Det förekommer även svårigheter i samspelet med andra och sociala beteendeproblem. Många personer med ADHD upplever bristande självkänsla, oro, ångest och depression. Sömnsvårigheter är vanliga hos både barn och vuxna med ADHD. Andra neuropsykiatriska diagnoser, som Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd (AST) förekommer också relativt ofta.

ADHD är ofta en del av bakgrunden till psykiska och sociala problem hos vuxna, exempelvis beroende, kriminalitet, svårigheter med studier, arbete och i relationer samt olika typer av psykisk ohälsa. Ju tidigare ADHD-problematiken upptäcks och behandlas, desto lägre är risken för svår samsjuklighet.

Källa: habilitering.se

Läs mer